El present avís legal (en endavant, el “avís legal”) regula l’ús del servei del portal d’Internet Metges.cat (o altres que també siguin del mateix titular).

Titularitat

Aquesta pàgina pertany a Marc Gómez Trullàs, DNI 40361318K, amb adreça a carrer Major, 84, 17840, Sarrià de Ter.

Legislació

Amb caràcter general les relacions amb els usuaris dels possibles serveis telemàtics, presents al web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les condicions contractuals o sobreenteses.

Contingut i ús

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial. El titular del web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors o usuaris. L’empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests aparezcanpresentados o localitzats en seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de cadascún dels professionals anunciats o referenciats al mateix, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara que se citin les fonts, excepte consentiment per escrit del titular. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l’empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Enllaços (links)

La presència d’enllaços (links) a la pàgina de Metges.cat tenen finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Privacitat i cookies

A efecte del que preveu el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (en endavant, “RGPD”) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, Marc Gómez Trullàs, com a responsable del tractament, informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari, així com les tasques d’informació. Aquest fitxer està comunicat a l’AEPD (consultar inscripció). En el moment de l’acceptació de les presents condicions generals, es precisarà de l’usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis, en cas de prestar-se’n.

Acceptació de formularis i avisos

L’acceptació de certs formularis de registre és obligatòria per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrr-se o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades caràcter personal. L’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu registre com a usuari formaran part del Registre d’Activitats i operacions de Tractament (RAT), que s’actualitzarà periòdicament d’acord amb el que estableix el RGPD.

Exactitud i veracitat de dades facilitades

Els usuaris, professionals, o els metges, són els únics responsables de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant als administradors de Metges.cat de qualsevol responsabilitat referent a això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. Metges.cat no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra Font (per exemple dades obtingudes a través de Google, fonts accessibles al públic, etc), de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. Metges.cat es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. Metges.cat no és responsables davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per Metges.cat sempre que procedeixi de fonts alienes a Metges.cat

Cookies

Aquest lloc web fa i farà servir cookies allotjades en el propi equip de l’usuari per facilitar la navegació. Altres cookies són, o podran ser, les de GoogleAnalytics o similars. En qualsevol cas l’usuari té la possibilitat de configurar el seu propi navegador per impedir aquests funcionaments, recaptacions d’informacions (personals o no), i aquests allotjaments.

Finalitat

La finalitat de Metges.cat , i del tractament de dades a través de Metges.cat, son el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, les tasques d’informació, amb fins comercials i de millora d’experiències. També hi ha la finalitat de que més usuaris puguin conèixer les opinions d’altres usuaris en referencia a diferents professionals i centres mèdics.

Menors d’edat

En el supòsit que alguns noves stros serveis vagin dirigits específicament a menors d’edat, caldrà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament automatitzat de les dades.

Exercici de drets

Podrà adreçar les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en següent correu electrònic: info@metges.cat. En virtut del que estableix el RGPD, vostè també pot sol·licitar, en els mateixos termes i procediment, els drets a la limitació del tractament (art. 18) i a la portabilitat de les dades (art. 20).

Mesures de seguretat

Pel portal Metges.cat s’han adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a Metges.cat.
L’administrador de Metges.cat no és responsable d’hipotètics danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a ESTHER GÓMEZ ROSES; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Metges.cat. Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat. Certs serveis prestats en el Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.